Geurvermindering van gerecycled plastic

Polymer Science Park ondersteunt bedrijven bij innovatie. Een voorbeeld hiervan is geurvermindering van recyclaat. Daar vertellen wij graag meer over.

Het project

Gerecycled plastic heeft de vervelende eigenschap dat het onaangename geuren kan dragen. Om gerecyclede plastics zo breed mogelijk in te kunnen zetten, is het belangrijk dat de onaangename geuren ervan verwijderd worden. Hieruit is een project ontstaan.

De geurcomponenten van gerecycled plastic hebben hun oorsprong uit contact met voedsel, zoals de hydrolyse van esters in dierlijke en plataardige vetten. Uit die reactie (zie figuur 1) ontstaat een carbonzuur dat de veroorzaker is van zeer intense onaangename geuren.

Figuur 1: Hydrolyse van esters in dierlijke en plantaardige vetten.

Het polymeer polyethyleen (PE) waar dit in voorkomt, wordt voornamelijk gebruikt voor verpakkingen van voedsel. Hierdoor is het geurprobleem bij deze polymeer soort het grootst. Door het scheiden en analyseren van de verbindingen middels gaschromatografie is bepaald dat korte keten carbonzuren, zoals boterzuur, verantwoordelijke zijn voor de nare geuren.

Insluiten van geurcomponenten

Met gebruik van verschillende poreuze additieven (toevoegingen), denk aan kleien en mineralen, is de geurvermindering van het gerecyclede plastics gerealiseerd. Het toevoegen van poreuze stoffen aan het polymeer zorgt ervoor dat de geurcomponent intreedt in het kleideeltje (zie figuur 2).

Figuur 2: Intreding van geurcomponent in poreus deeltje.

Tijdens het omsmelten van de gerecyclede plastics wordt het additief toegevoegd, hierdoor raken de geurcomponenten opgesloten in het poreuze deeltje. De onaangename stoffen komen na  afkoelen van het plastic niet meer vrij en dit zorgt voor een verbetering van de geur. Zelfs na het opnieuw verwarmen blijft de geur afwezig.

Heeft u binnen uw bedrijf ook een probleem dat het gebruik van gerecycleerde plastics in de weg staat? Wij helpen u graag verder. Neem daarvoor contact met ons op.

De kunststof- en rubber verwerkende bedrijven zien in dat het verkleinen van de negatieve impact van kunststof op het milieu tot hun verantwoordelijkheden behoort. Het imago van kunststoffen wordt onderuit gehaald door verhalen over ‘plastic soup’ en daar hebben zij last van. Meer dan de andere spelers in de kunststofketen. En dat, terwijl zij juist het verschil kunnen en willen maken!

Eisen

In Nederland zijn bijna 9 van de 10 kunststof- en rubber verwerkende bedrijven MKB. De bedrijven leveren een grote variatie aan (eind)producten voor een verscheidenheid aan toepassingen zoals aan de verpakkingsindustrie en aan producenten van consumentenproducten. Deze afnemers stellen de eisen waaraan het product moet voldoen. Diezelfde afnemers zijn vaak ook een belangrijke schakel in het recycleproces van het kunststof. De retailer, supermarkten en winkeliers stellen eisen omdat de consument eisen stelt aan het verpakkingsmateriaal. Maar ook aan de manier van levering en de verpakkingen daarvan kan de retailer eisen stellen. Met andere woorden: er zijn nogal wat eisen waar het product van een kunststofverwerker aan moet voldoen.

Spanning gebruik juiste grondstoffen

Een kunststofverwerker kan aan die eisen voldoen als hij de beschikking heeft over de juiste grondstoffen om te verwerken tot een product. En daar zit nu de spanning. Een MKB-er is gewend zich flexibel en wendbaar op te stellen om te voldoen aan de gestelde eisen van de afnemer, veelal grotere bedrijven. Maar hoe krijgt de kunststofverwerker nu zijn grondstof, een kwalitatief goede gerecyclede kunststof stroom? Van voldoende en constante kwaliteit, zodat hij het goed kan verwerken op zijn machines?

Die aanvoer van grondstoffen is niet zo eenvoudig. Recyclers en compounders spelen hierin een belangrijke rol. De belangrijkste activiteit van de kunststofrecycler is het inzamelen, sorteren en het verwerken van kunststofstromen. In veel gevallen worden vervolgens deze stromen gecompoundeerd tot nieuwe kunststofkorrels, waar een kunststofverwerker gelijk mee aan de slag kan. De stromen zijn zowel afkomstig uit het industrieel afval als vanuit consumentenafval. Dit zijn twee verschillende stromen. Vaak bedient een bedrijf één van de twee.

 Winst te behalen

Kunststofrecyclers zijn er nog niet in grote getalen, zijn veelal zelf ook MKB en zijn ook nog maar enkele tientallen jaren actief. Een relatief jonge en opbloeiende markt dus. En volop in beweging. Doordat de markt nog jong is, valt er nog veel winst te behalen in het technische proces. De driehoeksverhouding tussen de ontwikkelaar van scheidingsmachines, de afnemer met een specifieke vraag en de recycler die produceert is de drijfveer van innovatie. Een nadeel van deze jonge markt is dat er veel business te maken is en er daardoor nauwelijks tot geen samenwerking is tussen de recyclers onderling. En dat is erg jammer.

Partnership toeleverancier-afnemer

Wel is er een sterke mate van loyaliteit één op één tussen de afnemer en de recycler. De recycler wil een zo zuiver mogelijke grondstof leveren en de afnemer heeft een zo zuiver mogelijke grondstof nodig om hier mee te produceren. Naast toeleverancier-afnemer zijn ze ook partner. Echter dat gaat op voor grote afnemers, maar minder voor de kleinere afnemers. En daar zit hem de crux. Veel kunststofverwerkers willen zeker wel over naar een grondstof vanuit een gerecyclede kunststof stroom, maar krijgen simpelweg niet de juiste grondstof in de juiste kwaliteit en in een constante hoeveelheid aangeleverd. Het wordt dan lastig om aan de gestelde eisen van de afnemer te voldoen. Zij zijn dus nog veel te afhankelijk.

Kennis en samenwerking noodzakelijk

Binnen de kunststofverwerkers is er vooral behoefte aan kennis en de juiste samenwerkingspartner als het gaat om het toepassen van een gerecyclede kunststof stroom in het product. De projectleiders van het Polymer Science Park willen zich daar graag voor inzetten. Daarom ontwikkelen we gezamenlijk met partners en de overheid een programma dat, vanuit de vraag van de kunststofverwerkers, het gat tussen de aanbieder van de gerecyclede kunststof stroom en afnemer gaat dichten. We bereiden momenteel een aantal bijeenkomsten over dit thema voor om de kunststofverwerkers op weg te helpen. En met de al aanwezige competenties van flexibiliteit en wendbaarheid, zal de kunststofverwerker dan een enorme push voorwaarts kunnen maken om te komen tot een daadwerkelijke circulaire kunststof cirkel. Want zonder deze schakel van kunststofverwerkers komen we er echt niet!

Mireille Kinket

Oost-Nederland investeert in de ontwikkeling van slimmer plastic

Hogere kwaliteit gerecycled plastic, zodat het beter kan worden hergebruikt. Dat is de insteek van het INTERREG-project Di-Plast dat het Polymer Science Park samen met Oost NL gaat uitvoeren. De ambitie is dat over 3,5 jaar een kleine honderd bedrijven in Oost-Nederland meewerken aan de nieuwe plastic kringloop en ruim 100.000 ton plastic meer hergebruiken.

De bouw en de verpakkingsindustrie zijn twee grootverbruikers van plastic: 40% van al het plastic wordt gebruikt in de bouw en 20% van al het plastic eindigt als verpakking. Beide sectoren gebruiken nog weinig gerecycled plastic; respectievelijk 18% in de bouw en 8% bij verpakkingen. Een belangrijke reden hiervoor is de gebrekkige en niet constante kwaliteit van het aangeboden gerecyclede plastic.

De oplossing voor dit probleem is om plastic uit de bouw en verpakkingsindustrie op een hoogwaardige manier te recyclen. Hierdoor ontstaat hernieuwd plastic met  een hoge constante kwaliteit, waardoor fabrikanten er goed nieuwe producten van kunnen maken. Om dit mogelijk te maken ontwikkelen de partners binnen Di-Plast samen met het mkb ICT-systemen en tools om informatie te verzamelen en te analyseren. Daarmee is het plastic in alle schakels van de keten te volgen. Zo is precies bekend waar het vandaan komt, wat de kwaliteit is en waar het goed te recyclen is.

Boost voor Oost-Nederlandse kunststofindustrie

Di-plast is een INTERREG-project, een Europees programma dat grensoverschrijdende samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen stimuleert. Eind oktober keurde het Europese INTERREG-programma Di-Plast goed. Di-Plast is een samenwerking tussen regio’s uit Duitsland, Luxemburg en Zuid- en Oost-Nederland.

Marius Prins, algemeen directeur Oost NL: “De innovatiekracht van ons mkb en onze kennisinstellingen komen in de Di-Plast samenwerking mooi bij elkaar. De partners binnen Di-Plast gaan er voor zorgen dat er straks ruim 100 bedrijven op een innovatieve manier bezig zijn met de vermindering van plastic afval.”

Oost NL is vanuit Oost-Nederland initiatiefnemer van Di-Plast en ontwikkelde dit project samen met Polymer Science Park (PSP, het Zwolse innovatiecentrum op het gebied van kunststoffen) in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland. De beide provincies zijn medefinancier van Di-Plast. Daarmee krijgt het project een totale omvang van 4 miljoen euro. Oost NL en PSP werken bij de uitvoering samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Di-Plast geeft de kunststofindustrie in Oost-Nederland zo een boost in de richting van een slimme, toekomstbestendige en circulaire industrie.

Mireille Kinket, directeur Polymer Science Park: “Met het oog op een circulaire economie is het noodzakelijk om de kunststofketen te sluiten en meer gerecycled kunststof in producten toe te passen. Daar werken we al jaren aan in onze proeftuin Recycling. Di-Plast geeft hier een extra impuls aan. Voor de bij ons aangesloten bedrijven is het een unieke kans grensoverschrijdend samen te werken.”

Wil je meer weten over het project? Neem dan contact met ons op.

Polymer Science Park heeft zich verbonden aan het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Het programma stimuleert innovatie en inkoop van gerecycled kunststof om de vraag naar kunststof recyclaat te doen toenemen en de kunststofketen, zowel qua grondstoffen als economisch, verder te sluiten. Ook Rijkswaterstaat, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en MVO Nederland zijn aan het programma verbonden.

Uit ruim veertig inzendingen zijn 15 pilots gekozen die verder inhoudelijk begeleid gaan worden en financiële middelen tot hun beschikking krijgen om de plannen te realiseren. ‘Een mooie selectie van pilots met verschillende type initiatiefnemers en uiteenlopende veelbelovende ideeën’, zo omschrijft de selectiecommissie van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) de gekozen pilots. Het programma wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

De pilots
De gestarte pilotprojecten zijn:

 1. Lobbes en HEMA; het vinden van een geschikte granulaatstroom of het opzetten van een schone stroom kunststofafval voor productie van gerecycled kunststof speelgoed.
 2. VanPlestik; het inzetten van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval als grondstof voor grootschalig 3D printen.
 3. AVK Plastics BV, Attero BV en Prodin BV; het toepasbaar maken van de mixstroom uit huishoudelijk kunststof verpakkingsafval voor hoogwaardigere transport logistieke toepassingen.
 4. Royal Lemkes en Van Dijk Flora; middels een marktconsultatie voor één of meerdere verpakkingsmaterialen voor sierteelt, alternatieven ontwikkelen die geheel of grotendeels zijn gemaakt van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval.
 5. Midwaste en Zweva Engineering; het ontwikkelen van een geschikt materiaal uit de mixstroom kunststof voor toepassing in rotatiegieten.
 6. Circulus-Berkel BV en Rova; toepassing van kunststof recyclaat in straatkolken.
 7. NS Stations B.V.; het vinden van een efficiënte methode om laagwaardig afval te selecteren en te verwerken tot grondstof voor herbruikbare to-go koffiebeker.
 8. VSH Fittings B.V. en Promatrix B.V.; toepassen van kunststofrecyclaat in beschermkappen voor check ringen van press fittingen voor water- en gasleidingen.
 9. Veolia Polymeres NL B.V., Veolia Recycling Nederland B.V. en Aufderhaar Kunststof Recycling B.V.; het ontgeuren van recyclaat en het optimaliseren van het inkoopproces om op maat gemaakt en kwalitatief (beter) recyclaat aan te bieden.
 10. Vierdaagsefeesten Nijmegen; het ontwikkelen van een circulair systeem voor softcups waarbij ook andere disposables kunnen aansluiten. En het ontwikkelen van signing gemaakt van een mix van post consumer recyclaat en eigen afval.
 11. De Groot Vroomshoop, Wavin, RPP, Veolia Polymers en Attero; het ontwikkelen van een infiltratiefundering welke voldoet aan de gestelde eisen én is geproduceerd van ten minste 80% kunststofrecyclaat.
 12. Save Plastics en Plastic Fantastic Coöperatie UA; het produceren van constructie-elementen uit post-consumer kunststof verpakkingsafval.
 13. Searious Business; het testen en toepassen van een nieuw monolaags verpakkingsontwerp en materiaalselectie voor een 100% recycleerbare drink pouch op basis van r-PET.
 14. Sustonable, Dekker Zevenhuizen BV, SUEZ Polymers BV, de Modulefabriek BV en Mapei Nederland BV; toepassen van composiet steen materiaal van gerecycled PET en kwarts voor prefab douche/wc module en prefab wanden voor badkamers.
 15. Upp! UpCycling Plastic BV; construeren van een vangrailconstructie (met geleiderail) met minimaal staal en maximaal gerecycled kunststof verpakkingsafval.

Kennis en resultaten
Met de kennis en resultaten uit de pilots wil het programma KVG organisaties inspireren én activeren om ook aan de slag te gaan met gerecycled kunststof. De ontwikkelde kennis en (tussentijdse) resultaten worden gepubliceerd op www.kunststofhergebruiken.nl.

Samenwerking sleutelwoord om rendement uit grondstoffen te krijgen

Donderdag 8 november vond de Nationale Grondstoffendag plaats. Gemeente Almere initieerde vorig jaar deze dag en gaf het stokje door aan Zwolle om de organisatie op zich te nemen. Wethouder René de Heer verzorgde de aftrap bij het Polymer Science Park in Zwolle. Hij benadrukte het belang en de complexiteit van grondstoffen uitwisselen en circulaire economie. Circa 100 mensen dachten tijdens de bijeenkomt mee over een nieuwe wereld.

Van probleem naar kans
Yolanda Musson van de gemeente Almere benadrukte in haar presentatie de problemen die omgevormd worden naar kansen door middel van circulaire economie. De waterplanten in stadsgrachten zorgen voor problemen bij boten, maar deze waterplanten kunnen mogelijk wel grondstoffen zijn voor papier. Hoe kun je hier een passende oplossing voor bedenken?

Voorbeelden uit de regio
Na de gemeente was het de beurt aan een aantal bedrijven om te laten zien hoe zij meerwaarde uit reststromen halen. Zo vertelde Eric Pijlstra van Cirwinn hoe hij met zijn bedrijf puin verwerkt tot granulaat. Ton van der Giessen van Van Werven legde uit welke stappen hij moest nemen om een goed verdienmodel te creëren voor het recyclen van plastic. En Franske van Duuren (Kiemt/Circles) liet de bezoekers zelf ondervinden hoe bedrijven met elkaar grondstoffen kunnen uitwisselen. Hierbij bleken verschillende belangen, het moeilijk vindbaar zijn van de grondstoffen die je nodig hebt en een onduidelijke strategie grote uitdagingen.

Vervolgbijeenkomsten
In de afsluitende discussie werd nog een keer duidelijk dat het succesvol uitwisselen van grondstoffen niet eenvoudig is. Verwerking van reststromen tot goed aansluitende grondstoffen is belangrijk, maar ook hoe bedrijven elkaar weten te vinden. The Green East, Polymer Science Park en het Agri & Food Innovatieteam van Kennispoort Regio Zwolle gaan verder met de aandachtspunten die uit deze middag nog voren kwamen. Er komt een vervolg op deze bijeenkomst die bestaat uit een excursie naar de gemeente Almere en een bezoek aan The Green East. Via deze website en de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

Ook volgend jaar vindt de Grondstoffendag plaats, dan mag de gemeente Dordrecht de organisatie voor haar rekening nemen.

Upp! wil haar steentje bijdragen om de wereld schoner en groener te maken door de (intrusie) technologie voor het maken van dikwandige plastic producten uit recyclet plastic afval in Zuidoost Azië te gaan toepassen. Op dit moment zijn ze de verkoop van palen en (deck) planken voor terrassen, voetpaden, steigers en bruggen aan het opzetten met geïmporteerde producten uit Europa. De bedoeling is dat ze tegen het einde van dit jaar een begin gaan maken van het bouwen van een eerste fabriek in Vietnam om lokaal te gaan produceren. Hiervoor zoeken ze de samenwerking met technologie partners in Europa die bekend zijn met de industrietechnologie en het verwerken van gerecycled plastic afval en kunnen helpen bij het opzetten en operationeel maken van de fabriek.
Daarnaast zijn ze betrokken bij het van de grond krijgen van waste-management en recycling projecten in Vietnam. “Uiteindelijk willen we natuurlijk zoveel mogelijk plastic recyclen dat afkomstig is uit dit land zelf. Want elk stuk plastic dat gebruikt wordt in de palen en planken van Upp! eindigt niet in een verbrandingsoven, vuilnisbelt of in onze rivieren en oceanen. In Vietnam is nog een lange weg te gaan, reden genoeg dus om daar flink aan de weg te gaan timmeren.”
Upp! is niet voor niets lid geworden van het Polymer Science Park en Upp! komt graag in contact met geïnteresseerde leden die samen deze wereld (en Vietnam) schoner en groener willen maken.
Meer informatie: www.upcyclingplastic.com

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.