Regiodeal Dutch Circular Polymer Valley

Binnen Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) worden concrete pilots gerealiseerd. Het is een plek voor bedrijven, waar met diverse kennispartners en studenten samen ontwikkeld en geëxperimenteerd kan worden. De kracht van DPCV is dat er in korte termijn toegewerkt kan worden naar een productdemonstratie of pilot – iets dat voor veel bedrijven een voorwaarde is om te innoveren. En hun innovatie- en daarmee concurrentiekracht vergroot.

PSP zal hier aan bijdragen met een vijftal pilots die een belangrijke doorbraak kunnen zijn voor de circulaire uitdagingen van nu. Een aantal zijn een vervolg op de proeftuin Recycling die in 2015 is gestart en het project van folie tot folie dat wij voor Stichting afvalfonds hebben uitgevoerd. Daarnaast hebben we een flink track record op individuele trajecten en ketensamenwerkingen. Bedrijven kunnen zich inschrijven voor deze pilots als ze daadwerkelijk op genoemde thema/thema’s een stap willen zetten samen met ons en ons netwerk.

Hieronder staan de pilots opgesomd, waar wij aan (verder) gaan werken. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Gerard Boschman g.boschman@polymersciencepark.nl.

 • Onderzoek van Mix DKR350
  Het post consumer afval wordt ingezameld, waarna het wordt gesorteerd, gewassen en vaak gemalen of gepelletiseerd bij voorkeur in hoogwaardige monostromen (bijv. PE, PP, PVC, PET). Vaak blijft een aanzienlijke fractie over die als Mix wordt uitgesorteerd. Op moment dat we steeds zuiverder gaan sorteren zullen er ook grotere fracties restmateriaal over blijven, de zogeheten Mix. Echter deze wordt nu steeds “laagwaardig” ingezet of verbrand. Het is van groot belang dat hier goede toepassingen worden gevonden.Beoogd doel: Deze mix stroom “zuiverder” maken door onderzoek naar de vervuilingen/impurties. Daarnaast het onderzoeken van de oorsprong van deze vervuilingen/impurties.
  Succes: Meer inzicht in de Mix stroom. Uiteindelijk verkleinen van deze fractie.
 • Eigenschappen Geur
  In deze pilot spelen we in op geur. Recyclaat, met name van post consumer afval, heeft doorgaans een onaangename geur. De toepasbaarheid van recyclaten zal vergroot kunnen worden, wanneer de geur verminderd wordt. Afhankelijk van de toepassing moet er gekeken worden hoe lang het duurt voordat de geur verdwijnt en hoe storend de geur is. De geur wordt veroorzaakt door het organisch materiaal dat in en op de weggegooide verpakkingen zit.Beoogd doel: Meer inzicht hoe de geur aan de kunststof komt en ook meer inzicht in het verdwijnen van deze geur.
  Succes: meer inzicht op welke manier geur ontstaat en hoe het geëlimineerd kan worden.
 • Folie tot Folie
  In 2017 is in Nederland na schatting ongeveer 512 kiloton aan plastic verpakkingen op de markt gebracht. De grootste fractie van deze verpakkingen bestaat uit LDPE. Er wordt geschat dat 35% van deze plastic verpakkingen bestaat uit LDPE. Op dit moment is het voor veel bedrijven echter nog niet haalbaar om LDPE recyclaat opnieuw in te zetten. Dankzij het folie tot folie project is er veel meer informatie gecreëerd voor afval verwerkers en producenten van plaat- en folie producten. Vervolgonderzoek moet zich richten op verdere optimalisatie van de voorkoming van oppervlakteproblemen in de folie, met als gevolg het voorkomen van een instabiel proces of inferieur product.Beoogd doel: Meer grondstof geschikt maken voor folieproducten.
  Succes: door aanpassingen materiaal geschikt voor folie maken die dat voor de tijd niet of moeilijk kon.
 • Toepassen in kunststof eindproduct
  Momenteel zijn er nog te weinig toepassingen binnen de verschillende sectoren volledig geproduceerd uit recyclaat. Het gebruiken van recyclaat is nog steeds een uitdaging in een serie van eindproducten, zoals bijvoorbeeld in het geval van voedselcontact. Een mooi voorbeeld is de verfemmer van recyclaat. Veel andere producten hebben ook potentie om recyclaat in te zetten, maar daarbij moet dit product ook wel voldoen aan gestelde eisen dus functioneel goed zijn. Deze pilot richt zich op het uitrollen van deze recyclaat toepassingen voor verschillende sectoren. Het uitgangspunt is het demonstreren van recyclaat gebruik in 6 verschillende eindproducten. De pilot richt zich in eerste instantie op emmers binnen verschillende sectoren en zal zich aansluitend richten op product voorbeelden die voortkomen uit de voorgaand beschreven pilots.Beoogd doel: Een aantal producten die van recyclaat gemaakt worden. Inclusief de meest kritische testen.
  Succes: producten van recyclaat die technisch voldoen aan de wensen/eisen klant.
 • Recycling routekaart: mechanisch of chemisch
  Chemische recycling is een relatief nieuwe verwerkingstechniek voor kunststof verpakkingsafval. Met deze vorm van recyclen kunnen in de toekomst meer kunststofafvalstromen worden gerecycled. Daarmee is het een kansrijke innovatie voor Nederland. Vanuit het oogpunt van circulair grondstoffengebruik en CO2-reductie, is in de Transitieagenda Kunststoffen de ambitie gedefinieerd om in 2030 jaarlijks 250 kton output van chemische recycling te realiseren. De afgelopen jaren zijn reeds een aantal chemische recycling initiatieven in Nederland gestart. Echter kent chemisch recyclen ook nog de nodige uitdagingen.Beoogd doel: Beter inzicht in de verschillende stappen in chemisch recyclen en een “routekaart” wanneer welk type geadviseerd wordt.
  Succes: een aantal casussen uitvoeren.

Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) is een initiatief van PSP in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, ROVA, Partners for Innovation en Lectoraat kunststoftechnologie Windesheim.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.