Kom in Actie! Draag bij aan het Actieplan Recyclaat

Het rijksbrede programma ‘Nederland circulair 2050’ geeft de kabinetsvisie op de circulaire economie met als uiteindelijk doel om uiterlijk in 2050 geen primaire grondstoffen meer te gebruiken. Voor kunststoffen is dit doel nader uitgewerkt in de transitieagenda Kunststoffen en vervolgens vertaald naar projecten als beschreven in het nationale Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023.

Een van de projecten in het Uitvoeringsprogramma CE is het programma Toepassing Kunststof Recyclaat in nieuwe producten en verpakkingen. Beoogd wordt een groei t.o.v. 2016 van 250 kton naar 750 kton/jaar in 2030. Onder dit programma lopen inmiddels vele initiatieven. Zo is op 7 januari 2020 de Green Deal “Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat” getekend. Hiernaast wordt er in 2020 verder gewerkt aan het opbouwen van vraag gestuurde standaarden voor kunststof recyclaat. Met NEN wordt gewerkt aan het format voor de standaarden, met WUR, Nedvang, PSP, provincies en OostNL wordt onderzoek gedaan naar de kenmerken van recyclaat en hoe die specificaties in standaarden kunnen worden opgenomen. Daarnaast start op korte termijn een zgn. doorbraakproject van het Versnellingshuis gericht op de ontwikkeling van de markt voor recyclaat en wil het ministerie van IenW graag inventariseren welke kortetermijnmaatregelen nodig zijn om de negatieve effecten van covid-19 op de recyclingsmarkt te mitigeren.

Om de samenhang tussen de vele initiatieven op het gebied van kunststof recyclaat te bewerkstelligen en te sturen op de noodzakelijke maatregelen om het doel voor 2030 te behalen is een Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat noodzakelijk. Zeker gezien de huidige marktomstandigheden is de ambitie om 750 kton/jaar in 2030 (voor het toepassen van kunststof recyclaat) te halen zeer uitdagend.

Partners for Innovation is gevraagd om ondersteuning te leveren bij het opstellen van het Actieplan, in nauwe samenwerking met de penvoerder: Mireille Kinket, Polymer Science Park en voorzitter van de trekkersgroep, Erik de Ruijter.

Om alle kennis en ervaring te kunnen inzetten willen we u daarom vragen om aan het kernteam deel te nemen.

Wat betekent dit concreet?

  • We zullen u komende maand benaderen om input te leveren voor het Actieplan, middels een enquête en/of online interview.
  • U kunt uw reactie geven op het concept Actieplan, schriftelijk of tijdens een bijeenkomst op 8 september. Tijdens deze bijeenkomst kan ook input worden geleverd voor kortetermijnmaatregelen nav covid-19 en het bovengenoemde Doorbraakproject.

We hopen dat u tijd kan vrijmaken om aan dit Actieplan bij te dragen (de tijdsbesteding is naar verwachting 4-8 uur).

 U kunt via info@polymersciencepark.nl  aangeven of u wilt deelnemen en of we u hiervoor mogen benaderen?

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.