Ook Overijssel publiceert plafonds en openstellingen voor MIT 2019

De provincie Overijssel heeft de subsidieplafonds en openstellingen voor de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Oost Nederland 2019 (USOVMIT) gepubliceerd.

De plafonds voor 2019 bedragen € 1.150.000 voor haalbaarheidsprojecten en € 2.680.000 voor R&D-samenwerkingsprojecten (hiervan is maximaal € 1.340.000 bestemd voor grote MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, met een subsidie van meer dan € 200.000 en maximaal € 350.000).

Ook zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste kan nu ook subsidie worden verstrekt voor de uitvoering van een project dat past binnen de MKB-innovatiestimuleringsplannen van de topsectoren Water en Logistiek. Daarnaast is de maximale subsidie voor de uitvoering van een haalbaarheidsproject verlaagd naar € 20.000 (was € 24.999).

1. MIT-Haalbaarheidsprojecten (first come first served).

U kunt aanvragen vanaf 9 april 2019 vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 10 september 2019 tot 17.00 uur of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Wijzigingen in de regeling 2019:

–          De maximale subsidie is € 20.000,-.
–          De topsectoren Water en Logistiek zijn toegevoegd.
–          Het Modelprojectplan inclusief begroting moet verplicht worden meegestuurd.
–          Indien als gevolg van het verlenen van subsidie op grond van een aanvraag die is ingediend op een dag waarop meerdere volledige aanvragen zijn ingediend het subsidieplafond zou worden bereikt, wordt in de volgorde van subsidieverlening bepaald door middel van loting onder de op die dag ontvangen volledige aanvragen.

Net als in eerdere jaren verwachten we dat het aantal aanvragen op de eerste dag al het beschikbare budget zullen overtreffen. Zaak dus uw volledige aanvraag op 9 apri lvoor 17.00 uur in te dienen.

De aanvraagperiode voor haalbaarheidsprojecten loopt van 9 april tot en met 10 september 2019 (17.00 uur).

Artikel 6.7.2.4 Subsidiabele kosten
1. Indien de subsidie betrekking heeft op experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek, zijn onverminderd artikel 1.1.5 de volgende kosten subsidiabel:

a. personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
b. kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en voor zolang zij voor het onderzoeksproject worden gebruikt. Indien deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het onderzoeksproject worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkend boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;
c. kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm’s length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
d. bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

2. Indien de subsidie betrekking heeft op een haalbaarheidsstudie zijn, onverminderd artikel 1.1.5, uitsluitend de kosten van de studie subsidiabel.

2. MIT-R&D samenwerkingsprojecten (tender)

U kunt aanvragen vanaf 11 juni 2019 vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 10 september 2019 tot 17.00 uur. Het betreft een tender regeling waarbij de projecten worden gescoord en gerankt.

Wijzigingen in de regeling 2019:

–          De topsectoren Water en Logistiek zijn toegevoegd.

–          Het Modelprojectplan inclusief begroting moet verplicht worden meegestuurd.

De volledige (Overijsselse) subsidieregeling (paragraaf 6.7 van het Uitvoeringsbesluit subsidies) kunt u vinden op deze website.

Een toelichting op de regelingen en hoe kunt aanvragen kunt u vinden via de volgende links:

–          Haalbaarheidsprojecten

–          R&D Samenwerkingsprojecten

 

Voor subsidie technische vragen kunt u contact opnemen met Joyce Honigh van provincie Overijssel: LJ.Honigh@overijssel.nl; 038 4998368

Voor inhoudelijk advies met betrekking tot R&D samenwerkingsprojecten: kunt u contact opnemen met Tom Cornelissen van OostNL:  tom.cornelissen@oostnl.nl; 06-28909194

Op de website van de provincie Overijssel tref je alle informatie aan over de MIT.

Heb je een vraag?

Bel ons op 085 483 7800 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.