Innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie

Voucherregeling EFRO subsidie

Laatste drie regelingen van start

EFRO

Na eerdere openstellingen (in februari en mei) gaan in juli de laatste drie regelingen van start die in 2015 uitvoering geven aan het EFRO subsidie-programma OP-Oost 2014-2020. Op-Oost ondersteunt innovatieve ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe en duurzame producten. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennis-instellingen en overheden gestimuleerd.

EFRO

Van 7 juli tot en met 15 september kan subsidie aangevraagd worden voor:

– “Stimulering grote innovatieprojecten” (paragraaf 3.4). Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die activiteiten uitvoeren gericht op experimentele ontwikkeling, of experimentele ontwikkeling in combinatie met industrieel onderzoek waarbij de activiteiten gericht moeten zijn op: een * S3 sector, een *S3 sector in combinatie met een andere *S3 sector of een *S3 sector in combinatie met de sector ICT, water, chemie, creatieve industrie en maakindustrie (cross-overs). De subsidiabele kosten moeten minimaal € 1,4 miljoen bedragen. In totaal is voor deze openstelling € 10.500.000 beschikbaar voor projecten in Oost-Nederland.
– “Stimuleren proeftuinen” (paragraaf 3.5). Voor de regeling proeftuinen kan subsidie worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die producten, procedés of diensten, die nog in ontwikkeling zijn, onder realistische omstandigheden willen uittesten in een proeftuin. De onderzoeksactiviteiten moeten gericht zijn op een * S3 sector, een *S3 sector in combinatie met een andere *S3 sector of een *S3 sector in combinatie met de sector ICT, water, chemie, creatieve industrie en maakindustrie (cross-overs). De subsidiabele kosten moeten minimaal € 200.000, – bedragen.
In totaal is voor deze openstelling € 5.420.000 beschikbaar voor projecten in Oost-Nederland.

Beide regelingen worden opengesteld volgens de tendersystematiek waarbij aanvragers tot en met 15 september de tijd hebben om aanvragen in te dienen.

Van 21 juli tot en met 29 september kan subsidie aangevraagd worden voor:

– “Cluster en netwerkregeling” (paragraaf 3.6). Voor de regeling clusters en netwerken kan subsidie worden aangevraagd door kennispartners, samenwerkingsverbanden en kennisinstellingen. Subsidiabel zijn activiteiten die zich richten op het tot stand brengen van samenwerking gericht op mkb-ondernemingen, het uitbreiden van een bestaande samenwerking met mkb-ondernemingen, of de stimulering van mkb-ondernemingen tot valorisatie.
Hierbij staan de *S3 sectoren en crossovers daartussen, of crossovers met ICT, water, chemie, creatieve industrie en maakindustrie centraal. Ook subsidiabel zijn activiteiten die zich richten op het tot stand brengen van samenwerking waarbij de ontwikkeling van Co2 arme technologieën wordt bevorderd. Hierbij staat de sector Energie & Milieutechnologie centraal.
In totaal is voor deze openstelling € 6.700.000 beschikbaar.

Bij deze openstelling behoord de Publicatie in het Provinciaal Blad d.d. 6 juli 2016. In deze publicatie staat ook de verdeling per provincie en prioriteit.
Informatie over eerdere openstellingen en bijbehorende publicaties vindt u hier.

Ook deze regeling wordt opengesteld volgens de tendersystematiek. De sluiting is op 29 september.

Aanvragen voor Gelderland (algemene innovatie en koolstofarme economie/EMT) en Overijssel (voor het deel koolstofarme economie/EMT) zijn nog steeds mogelijk! Neemt u daarvoor contact op met de innovatieadviseurs van Kennispoort via innovatie@kennispoortregiozwolle.nl of 038-2022020.

 

 

Bericht d.d. april 2015

Nieuwe openstellingen subsidieprogramma EFRO Oost Nederland

Subsidie voor innovatie

In vervolg op de eerste succesvolle openstelling van het Europese subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020 worden in de loop van 2015 ook alle andere onderdelen van het programma opengesteld. Eind april wordt de beleidsregel met het beschikbare budget (plafonds), gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Voor nadere details over de voorziene openstellingen, inclusief bijbehorende regelingen kan de website van het programma www.op-oost.eu geraadpleegd worden. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Twee openstellingen in mei

Vanaf 19 mei 2015 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor twee regelingen. Voor activiteiten die vallen onder de andere openstellingen kunnen in de loop van 2015 aanvragen ingediend worden. De twee openstellingen die 19 mei 2015 in werking treden, betreffen de regeling ‘Haalbaarheidsprojecten en innovatie-adviesprojecten’ en de regeling ‘Innovatie samenwerkingsprojecten’. Voor beide openstellingen geld het principe “first come, first serve”

Haalbaarheidsprojecten en innovatie-adviesprojecten

Deze openstelling betreft een vervolg op de al uitgevoerde openstelling Innovatievouchers. Subsidie kan aangevraagd worden voor innovatieprojecten door individuele ondernemers tot maximaal € 50.000,– Hierbij zijn alleen externe kosten subsidiabel. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.

Innovatie samenwerkingsprojecten

Deze openstelling is bedoeld voor innovatieprojecten uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van MKB’ers waarbij de focus ligt op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Er kan tot maximaal € 200.000,– subsidie aangevraagd worden. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten.

 Samenwerking met de MKB-innovatiestimulering Regionale Topsectoren (MIT)

Voor beide bovenstaande openstellingen geldt dat ook de regionale MIT-regeling van toepassing is. Door deze samenwerking komt in totaal 8 miljoen euro beschikbaar. In de MIT Regio’s en Topsectoren werken de regio’s en het ministerie van Economische Zaken samen om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en te verbinden. Voor meer informatie zie: www.rvo.nl/mit

 OP-Oost 2014-2020

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie in de sectoren: High Tech Systemen en Materialen (HTSM), gezondheid (Health), Agro & Food en Energie & Milieutechnologie (EMT).Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.

Aanvragen voor Gelderland (algemene innovatie en koolstofarme economie/EMT) en Overijssel (voor het deel koolstofarme economie/EMT) zijn nog steeds mogelijk! Neemt u daarvoor contact op met de innovatieadviseurs van Kennispoort via innovatie@kennispoortregiozwolle.nl of 038-2022020.

tl_files/content_resources/images/nieuws/logo_efro_eu.jpg