Innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie

Disclaimer

Stichting Polymer Science Park (Kamer van Koophandel 53439430), hierna te noemen het Polymer Science Park, publiceert op de website polymersciencepark.nl teksten, afbeeldingen en andere materialen die door het Polymer Science Park en derden zijn aangeleverd.
De informatie op polymersciencepark.nl is vrijblijvend en geen concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van het Polymer Science Park.

Beperkte aansprakelijkheid

De op deze website aangeboden teksten, beelden en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Het Polymer Science Park behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Zorgvuldigheid

Wij hebben bij het samenstellen van de informatie op polymersciencepark.nl grote zorgvuldigheid betracht. Het Polymer Science Park kan echter niet garanderen dat de inhoud van deze informatie in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website altijd zonder onderbreking functioneert. Als u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet aansprakelijk zijn als u schade lijdt door inhoud die niet volledig, juist of actueel is of als u schade lijdt doordat de website tijdelijk uit de lucht is.

Hyperlinks

De website polymersciencepark.nl kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze hyperlinks zijn uitsluitend als service voor de gebruikers van onze website opgenomen. Wij hebben echter geen zeggenschap over deze websites van derden en kunnen daarom niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Voorts kunnen wij daarom ook niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen op rechtmatige wijze wordt aangeboden. Indien u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van de websites waarnaar onze hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendomsrecht

Op de inhoud van onze website (waaronder teksten, audio, video, foto’s, grafisch materiaal, buttons, software en logo’s) rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan (onderdelen van de) inhoud van onze website te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Onder openbaarmaken wordt in dit verband mede begrepen het opnemen van inhoud van onze website in een andere website, door bijvoorbeeld framing of embedding. Tenzij anders aangegeven op webpagina’s, is deze toestemming niet nodig voor het door u bekijken van (onderdelen van de) inhoud van onze website in uw browservenster voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Contactformulieren

Wij kunnen niet garanderen dat berichten die u ons per contactformulier stuurt ons in alle gevallen altijd (tijdig) bereiken. Hetzelfde geldt voor berichten die u ons zendt per e-mail. Vanwege het risico van onderschepping en misbruik bij elektronisch berichtenverkeer raden wij u af vertrouwelijke informatie per contactformulier of e-mail te versturen. Mocht u alsnog overgaan tot het verzenden van contactformulieren of e-mails, dan aanvaardt u de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van deze elektronische communicatiemiddelen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Daarbij wordt een publicatiedatum genoemd. Deze disclaimer is gepubliceerd op 2 oktober 2012.